Staircase on the streets of Monte Carlo, Monaco

Staircase on the streets of Monte Carlo, Monaco

Staircase on the streets of Monte Carlo, Monaco
#mediterranean, #travel, #Tourism, #europe, #tourist